'VOA Botswana' On The Yaesu FRG-100 Shortwave.

 

''VOA Botswana' On The Yaesu FRG-100 Shortwave'

'VOA Botswana' On The Yaesu FRG-100 Shortwave.

More ham and shortwave radio videos by gregW:-) OH2FFY at - 'HamAndShortwaveRadio'.https://youtu.be/pM-zliL2L_I
.